ochrana osobních údajů

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Ochrana  osobních údajů

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře na dodávku služeb Dodavatele, potvrzuje Objednatel, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
 2. Dodavatel je správcem osobních údajů uživatelů podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen GDPR). Dodavatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.
 3. Osobními údaji jsou veškeré informace o  identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Objednatele a  výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Dodavatelem a Objednatelem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Dodavatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Dodavatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 5. Dodavatelel pro plnění licenční smlouvy používá služeb subdodavatelů, zejména poskytovatele mailingových služeb a poskytovatele webhostingu. Subdodavatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Dodavatel a subdodavatel webhostingu uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které subdodavatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči uživateli (Dodavateli) přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.
 6. Dodavatel ukládá osobní údaje Objednatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Prodejcem a Kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 1 roku od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.
 7. Objednatel má právo požadovat od Dodavatel přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Objednatelí má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Objednatel právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 8. Objednatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 9. Objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Dodavatele plnit.
 10. Ze strany Dodavatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.
 11. Zájemce o využívání služeb Dodavatele vyplněním kontaktního formuláře:
   11.a) souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Dodavatele, ne však častěji, než 1 x týdně, a zároveň
   11.b) prohlašuje, že zasílání informací dle bodu 11.a) nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 0/1995 Sb. ve znění novel, neboť Objednatel se zasílám informací dle bodu 11.a) ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.
   11.c) Souhlas dle tohoto odstavce může Objednatel kdykoli písemně odvolat na emailové adrese Prodejce, foto@janahavlickova.com

II.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. I, odstavec e) těchto podmínek.
 2. Objednatel souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu vyjadřuje Objednatel, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas, a že je v celém rozsahu přijímá.
 3. Dodavatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Objednateli na jeho e-mailovou adresu.
 4. Kontaktní údaje Dodavatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: foto@janahavlickova.com, tel. 608 735 530
 5. Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 6. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. května. 2018.