všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I.

Všeobecné podmínky

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou účinné od 1. 1. 2017 a vztahují na všechny smlouvy o dílo, (včetně rámcových) na vyhotovení fotografických děl a poskytnutí fotografických služeb, zakázky, objednávky fotografických služeb a potvrzení objednávek od fotografky Jany Havlíčkové, (dále jen „Zhotovitel“)
 2. Při uzavírání smlouvy dle těchto VOP se vychází ze skutečnosti, že Objednatel (dále též jako „Zákazník“) je seznámen s těmito VOP a dalšími níže popsanými dokumenty.

II.

Úprava právních vztahů

 1. Smluvní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o Smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II.

Úprava právních vztahů

 1. Smluvní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o Smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II.

Úprava právních vztahů

 1. Smluvní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními Občanského zákoníku, a to především ustanoveními o Smlouvě o dílo dle § 2586 a násl. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

III.

Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy může dojít na základě osobní (ústní) či písemné objednávky Zákazníkem u Zhotovitele a dále prostřednictvím internetových stránek Zhotovitele i prostřednictvím jiných prostředků komunikace na dálku, a to okamžikem, kdy potvrzení objednávky Zhotovitelem dojde Zákazníkovi.
 2. Aktuální nabídka cen a služeb je k dispozici webových stránkách janahavlickova.com nebo na vyžádání emailové adrese Zhotovitele: foto@janahavlickova.com. Smlouva může být uzavřena i písemnou formou, kdy ustanovení takové smlouvy, které upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost.
 3. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí příslušnými právními předpisy a těmito VOP.
 4. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o Zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb Zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá, a dále tehdy, pokud by jejím splněním Zhotovitel porušil platné právní předpisy, jejíž plnění je v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s jeho vlastní filozofií.

IV.

Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení díla, resp. fotografií apod., které jsou specifikovány ve smlouvě nebo objednávce zákazníka potvrzené zhotovitelem.
 2. Určení předmětu plnění musí být jednoznačné a určité a musí současně odpovídat platné nabídce Zhotovitele, viz VOP. Neakceptováním platných VOP zhotovitele, či jejich akceptování Objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
 3. Předmětem plnění se rozumí poskytnutí služeb souvisejících s provedením fotografických služeb a vyhotovení retušovaných fotografií dle rozsahu objednávky Zákazníka, nezávisle na počtu vyfotografovaných záběrů a to v digitální a elektronické, případně i tištěné podobě a všech domluvených formách.
 4. Rozsah jednotlivých “balíčků fotografování” je orientační, přesný počet záběrů, použitých pozadí a rekvizit se může odchylovat.
 5. Neretušované fotografie nejsou součástí předmětu plnění a Objednateli se neposkytují, ani za úplatu. Jejich neoprávněné využití je nepřípustné.

V.

Způsob a termín dodání

 1. Za přiměřené lhůty pro dodání hotové standardní zakázky považuje až 30 pracovních dní na retušování vybraných fotografií, v závislosti na aktuální vytíženosti poskytovatele, nebo dle domluvy s Objednatelem.
 2. Za přiměřené lhůty pro dodání nestandardní zakázky (tedy především zakázek, kde je výsledný počet retušovaných fotografií vyšší než 20 kusů, nebo speciálně definovaných objednávek apod.), pokud ve smlouvě není určeno jinak, se považuje za přiměřenou lhůtu 30 pracovních dní na vyhotovení fotografií.
 3. Objednatel má právo požádat o zkrácení dodací lhůty celé zakázky dle odst. 1. Zhotovitel může toto zkrácení po domluvě s Objednatelem umožnit.
 4. Lhůty pro retušování fotografií začínají od od data zaslání výběru fotografií Objedantelem.
 5. Neprovede-li Objednavatel výběr do 6 měsíců od fotografování, jsou zdrojová data z kapacitních důvodů smazána, a zakázka je tímto považována za uzavřenou
 6. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese Zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
 7. Hotové fotografie jsou předávány v tištěné a v digitální formě, nedohodnou-li se strany jinak.
 8. V případě doobjednání dalších fotografií nad rámec dohodnutého balíčku se termín prodlužuje na základě dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem v závislosti na počtu a časové náročnosti na zhotovení objednaných fotografií.

VI.

Práva a povinnosti zhotovitele

 1. Objednatel, pokud je tomu tak dohodnuto, dostává po uskutečněném focení náhledy fotek, ve zmenšené kvalitě, s vodoznakem fotografky.
 2. Objednatel porozumněl tomu, že náhledy slouží pouze k informativním účelům a klient si z těchto náhledů vybírá fotografie, které Zhotovitel upraví do finální, výsledné podoby a Objednateli je v nejzažším možném termínu předá, jako konečný produkt.
 3. Výběr výsledných fotografií k  retuši, z náhledových fotografií, provádí Objednatel sám.
 4. Na základě žádosti Objednatele výběr fotografií provádí Zhotovitel.
 5. Náhledová fotografie je fotografie v malém rozlišení, opatřena vodoznakem fotografky. Náhledová fotografie je neretušovaná, bez větších zásahů nebo pouze s lehčí základní úpravou, například zesvětlení snímku pro lepší orientaci.
 6. Náhledové fotografie nesmí být nikde zveřejněny nebo nikterak upravovány. Slouží výhradně pro výběr záběrů ke zpracování Zhotovitelem.
 7. Neretušované fotografie Zhotovitel neposkytuje ani za úplatu.
 8. Výsledným produktem se rozumí vždy domluvený počet výsledných, upravených a retušovaných fotografií, v tiskové kvalitě a nejvyšším rozlišení, předaných v internetovém odkazu ke stažení, určeném Objednateli. Dále pak v tištěné formě.
 9. V případě domluvy Zhotovitele a Objednatele je možné, že si Objednatel doobjedná více fotografií za předem dohodnutých podmínek.
 10. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo (poskytne služby) v obvyklé kvalitě v ČR a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy či potvrzení objednávky.
 11. Vyjádřením souhlasu s těmito VOP, nebo uzavřením smlouvy, dává Objednatel zároveň Zhotoviteli a všem s ním propojeným osobám právo využívat vybrané fotografie Objednatele za účelem jejich zpracování, resp. splnění smlouvy.
 12. Zhotovitel nesmí fotografie použít pro komerční účely bez souhlasu Objednatele.
 13. Zhotovitel není oprávněn využívat nafocené fotografie k propagačním (nekomerčním) účelům bez předchozího souhlasu Objednatele.
 14. Zhotovitel se zavazuje Objednateli zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě dohodnuté ve smlouvě nebo v potvrzené objednávce v přiměřené lhůtě, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Zhotovitele v den uzavření smlouvy/potvrzení objednávky.
 15. Zhotovitel se zavazuje dodat zakázku co do obsahu nepoškozenou, bez vad a v kvalitě, která je Zhotoviteli vlastní. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo (zakázka) zhotoveno (zhotovena) v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
 16. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen Objednatele informovat. Ani v jediném případě nenese Zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody neuskutečněním fotografování. (Například náklady na dopravu Objednatele na místo fotografování apod.)

VII.

Právaa povinnosti objednatele

 1. V případě, že jsou fotografovány děti do 15 let je Zákazník povinen zajistit, aby při fotografování byl v ateliéru přítomen alespoň jeden rodič dítěte. V opačném případě je Zhotovitel oprávněn poskytnutí služby odmítnout.
 2. Přítomnost rodičů může být zcela výjimečně nahrazena, a to na výslovnou písemnou žádost rodičů dítěte, a pokud s tím vyjádří souhlas též Zhotovitel, jinou vhodnou dospělou osobou určenou v písemné žádosti rodiči dítěte (např. některým z příbuzných, který bude při fotografování přítomen).

VIII.

Úroveň retuší

 1. Výsledné, finální fotografie Zákazníka jsou vždy retušované a jejich výsledný vzhled a dojem může být jiný, než na náhledech, které klient obdržel, především z důvodu retuše, změny barevnosti, jasu, sytosti, kontrastu a ořezu na formát Zhotovitele. Tento proces je žádoucí kvůli docílení výsledné kvality všech finálních fotografií.
 2. Úroveň zpracování retuší je stanovena Zhotovitelem a nikoli Objednatelem.
 3. Objednatel má možnost ovlivnit úroveň retuší v poznámkách před nafocením objednávky.
 4. Zhotovitel se takovému přání vždy pokusí vyhovět, ale není pro něj nikterak zavazující.
 5. Neretušované fotografie Zhotovitel neposkytuje v žádné podobě, ani za úplatu.
 6. Retuše a úpravy fotografií Zhotovitel standardně provádí pro tisk do rozměru A3. Jestliže fotografie Zákazník objednává u zhotovitele pro tisk ve větším rozměru, je nutno to Zhotoviteli nahlásit dopředu.
 7. Zhotovitel neručí za vady viditelné na velkoformátových fotografiích (v rozměru přesahujícím velikost A3) na jakémkoli nosiči (plátno, kapa, papír, akryl apod.) zhotovených u třetích osob či přímo Objednatelem v žádném rozsahu.
 8. Pokud by si Zákazník přál objednat velkoformátové fotografie u třetích stran, zhotovitel mu na požádání provede nadstandardní retuše za hodinovou sazbu 650 Kč.

IX.

Jiná ujednání stran

 1. Zákazník si práci Zhotovitele vybírá a objednává podle ukázek na jeho internetových stránkách, facebooku, instagramu a pod., a to s plným vědomím toho, že styl jeho fotografií, úroveň retuší, ořezy fotografií a celkové podání fotografií bude odpovídat ukázkám na stránkách, ale přitom fotografie nebudou zcela identické.
 2. Objednatel (Zákazník) nabývá vlastnická práva ke všem dílům výhradně pro soukromé a nekomerční využití a až po zaplacení ceny předmětu plnění. Práva pro komerční využívání jsou součástí jiných smluv, a není je možné nabýt jinak, než výslovným písemným souhlasem Zhotovitele s přesným určením rozsahu a doby trvání práv. Komerční použití díla bez souhlasu majitele komerčních práv (resp. Zhotovitele) zakládá nárok zhotovitele na smluvní pokutu.
 3. Objednatel (Zákazník) nenabývá vlastnická práva k neretušovaným záběrům v žádné podobě. Jejich neoprávněné nabytí (např. stažením z internetových stránek Zhotovitele, tzv. screenshot apod.), využití fotografií před úplným zaplacením ceny předmětu plnění, či po zániku podlicencí smlouvy bude považováno za porušení autorského zákona a Zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona.
 4. V případě odstoupení od smlouvy jakoukoli stranou automaticky zaniká podlicenční smlouva pro Objednatele a Objednatel nemá nadále žádná práva spojená s tímto dílem. Objednatel navrátí Zhotoviteli všechny kopie autorského díla, nebo je nevratně zničí a přestane jakkoli využívat. Neoprávněné využití díla je považováno za porušení autorského zákona a Zhotovitel se může domáhat nápravy dle ustanovení autorského zákona, např. dle § 40 autorského zákona.
 5. Slevy, akční ceny, dárky, bonusy a další akce nelze kombinovat, pokud není uvedeno nebo stranami dohodnuto jinak. Zákazník si může sám vybrat, které z nestandardních plnění bude chtít využít.
 6. Případné požadavky Zákazníka na změnu smlouvy, pokud jsou Zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. V případě přijetí požadované změny zákazníka je Zákazník upozorněn na odpovídající změnu ceny zakázky dle aktuálního ceníku platného v době akceptace změny smlouvy. Pokud Zákazník novou cenu neakceptuje, nedojde tak ke změně aktuální smlouvy.
 7. Pokud se Objednatel na fotografování nedostaví bez omluvy s dostačujícím předstihem (7 pracovních dní), záloha propadá bez náhrady na nový termín. Pokud Zákazník domluvený termín focení opakovaně ruší, přesouvá a narušuje tím další harmonogram termínů Zhotoviteli, který tím přichází o cenný čas využitelný na jiné klienty, záloha propadá bez náhrady.
 8. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze Zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny, popř. také tehdy, když byl Zákazník upozorněn na možnost zakázku si vyzvednout a ten si ji ani do konce 1 měsíce od této výzvy nevyzvedl.

X.

Záruční doba, práva z odpovědnosti za vady, reklamační řád

 1. Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje Zákazník písemně na emailové adrese Zhotovitele, nebo prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Reklamace vad díla (zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 14 dnů ode dne převzetí zakázky.
 2. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu a předat kompletní zakázku zpět k reklamaci a v rámci reklamačního řízení poskytnout potřebné informace tak, aby oprávněnost vytýkaných závad mohla být správně posouzena. Zákazník je žádán poskytnout při vyřizování reklamace potřebnou součinnost a vysvětlit důvod reklamace (např. emailem).
 3. Pokud Zhotovitel shledá, že byl návrh objednatele na reklamaci oprávněný, je povinen vadu/vady zakázky neprodleně odstranit.
 4. Reklamaci je možné uplatnit pouze na technický stav fotografií, nikoli na nespokojenost s výrazem Objednatele apod.

XI.

Plnění z odpovědnosti za vady

 1. Při nedodržení smluvních závazků vyplývají pro Zákazníka podle druhu a povahy vad práva na nápravu a provedení nápravy v následujícím rozsahu:
 2. Potvrdí-li Zhotovitel, že vinou jeho chybného zpracování byly retušovány fotografie neodpovídající objednávce Zákazníka, budou tyto fotografie zdarma znovu přepracovány. Vadné fotografie zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele.
 3. Jestliže Zhotovitel provede dílo odlišně od požadované objednávky, a tato skutečnost později vyjde najevo, Zhotovitel zdarma provede dílo tak, aby plně odpovídalo původní objednávce zákazníka.

XII.
Omezení vyplývající z použité technologie

 1. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že specifické projevy použité technologie a z nich vyplývající možné nedostatky a vady fotografie (například neostrost, odlesky v očích, kontury apod.) nejsou důvodem pro reklamaci. Všichni Zákazníci jsou o této skutečnosti předem informováni.
 2. Zhotovitel věnuje maximální odbornou a potřebnou péči k maximálnímu možnému omezení těchto specifických projevů použité technologie. Vyhrazuje si právo fotografie zpracovávat pomocí DTP metod (DTP metody jsou grafické úpravy fotografií jako retuš, změna jasu, kontrastu, saturace, barevnosti i ostrosti)

XIII.

Omezení vyplývající z estetické kvality vzniklé fotografovaným modelem

 1. Zákazník bere v úvahu a souhlasí s tím, že každý člověk je jiný, máj svůj osobitý vzhled a estetická kvalita fotografií se vzhledem k této skutečnosti různí.
 2. Vlastní vzhled a nespokojenost s ním v žádném případě není důvodem pro reklamaci.

XIV.

Dárkové poukazy

 1. Dárkové poukazy, dále jen poukazy, jsou vydávány jménem fotografky a na účet Objednatele, s odloženou platností.
 2. Držitel poukazu má vždy právo na jednorázové využití fotografických služeb fotografky, včetně využití služeb make-up artistky pro jednu osobu, s tím spojené.
 3. Poukaz vždy platí pro jednu osobu, není-li dopředu mezi oběma stranami dohodnuto jinak.
 4. Platnost poukazu, je na něm vždy písemně uvedena.
 5. Součástí každého poukazu, je vždy určitý počet výsledných fotografií. Uhrazením ceny poukazu, dává kupující souhlas že porozumněl obsahu nabízených služeb, v rámci každého poukazu.
 6. Zákazník (Objednatel poukazu i Objednatel fotografických služeb) bere na vědomí a souhlasí s tím, že poukazy, nabývají svou platnost a závaznost pro Zhotovitele až po jejich plném uhrazení na účet Zhotovitele.
 7. K uzavření smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a Zákazníkem dochází až uhrazením smluvené kupní částky, nebo předem domluvené zálohy.
 8. Poukazy, které budou neuhrazené, nikdy nenabývají svou platnost, v tomto případě Zákazník nemá nárok na žádná plnění ze strany Zhotovitele ani jeho zástupců.
 9. Poukaz má vždy písemně vyznačenou dobu platnosti, kterou je potřeba Objednatelem zohlednit. Zhotovitel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za poukazy, které pozbyly platnosti.

XV.

Odstoupení  od smlouvy

 1. V případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění v případech dodávky zboží upravovaného na přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
 2. V případě Zákazníka nepodnikatele je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit až do zhotovení díla, je však povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již vykonané, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných v  těchto VOP.
 3. Zákazník nepodnikatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také tehdy, je-li zřejmé, že dílo nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a jestliže Zhotovitel neučiní nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
 4. V případě Zákazníků podnikatelů platí pro odstoupení od smlouvy ustanovení obchodního zákoníku. Zhotovitel má též nárok na úhradu storno poplatků specifikovaných ve VOP.
 5. Zhotovitel je oprávněn mimo ostatních případů uvedených v příslušném právním předpise odstoupit od smlouvy:
  1. poruší-li některé z povinností Objednatele popsaných v těchto VOP,
  2. neuhradí-li Zákazník cenu předmětu plnění nebo část ceny předmětu plnění nejpozději ve lhůtách stanovených v  těchto VOP,
  3. pokud jsou požadavky zákazníka v rozporu s platnými právními předpisy, či v rozporu s etikou a morálkou, nebo jiným způsobem neslučitelné s filozofií, či zásadami Zhotovitele.

XVI.

Storno podmínky

 1. Nedostaví-li se Zákazník z jakéhokoliv důvodu do ateliéru, nebo na dohodnuté místo fotografování v dohodnutý den a čas focení bez předchozího informování Zhotovitele, má Zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů, a to zejména na make-up artistku, na stylistu, vlasového designera (byla-li jejich účast dohodnuta) a všech dalších nákladů souvisejících se speciální objednávkou Zákazníka (např. požadavek na speciální rekvizity, kostýmy apod.) a přiměřeného zisku.
 2. Zruší-li Zákazník již dohodnutý termín (datum a čas) focení z jakéhokoliv důvodu před jeho konáním, s tak malým časovým předstihem (po ukončení otevíracích hodin pracovního dne předcházejícího dni dohodnuté zakázky), který Zhotoviteli neumožní zakázku zrušit bez dalších nákladů, nebo v případě, že zhotoviteli v souvislosti se zajištěním poskytnutí požadované služby Zákazníkovi již vznikly prokazatelné náklady (půjčovné kostýmů, atd.) má zhotovitel nárok na úhradu 100 % všech svých nákladů vzniklých v souvislosti s přípravou pro fotografování a zajištěním poskytnutí požadované služby zákazníkovi, a to zejména náklady na zajištění speciálního pozadí, rekvizit, kostýmy, vizážisty apod.
 3. V jakémkoli jiném případě se ke každé situaci přistupuje individuálně. I v tomto případě je ale nutné, aby Objednatel bral v potaz nárok na strono poplatek vyplývající ze zrušení termínu, který by zhotovitel jinak obsadil jiným klientem.
 4. Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku zákazníka, který doposud nevyrovnal všechny závazky vzniklé v minulosti k jeho osobě.
 5. Zhotovitel si vyhrazuje právo objednat Zákazníka až po úplném zaplacení předmětu plnění (tzv. „platba předem“) v případě, že v minulosti zákazník nevyrovnal všechny své závazky.

XVII.

Další ustanovení

 1. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn objednávku modifikovat, a to pouze po předchozím informování Zákazníka a s jeho výslovným souhlasem.
 2. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud by měla obsahovat obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 3. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Objednavatele.

XVIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Uzavřením smlouvy dle těchto VOP, odesláním objednávky, Objednatel současně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou Zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění a tyto přijímá.
 2. Zároveň Objednatel potvrzuje, že si není vědom žádných zdravotních ani jiných obtíží, které by mu znemožňovaly účast na fotografování, a nese veškerou odpovědnost za svůj zdravotní stav během fotografování standardním způsobem.

Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit. Změny a doplňky nabývají účinnosti jejich oznámením na internetových stránkách zhotovitele.

Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2017.

V  případě, že některé ustanovení těchto VOP a v nich obsaženého reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.